OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W FIRMIE APROMET

1. Zakres obowiązywania warunków. 

Niniejsze warunki sprzedaży i płatności obowiązują do wszystkich zawartych umów. Kupujący akceptuje zawarte poniżej warunki umowy sprzedaży, również wtedy, gdy są one sprzeczne z jego własnymi warunkami zakupów.

2. Ceny

Cena dotyczy 100 sztuk wybranego produktu, w zależności od ilości kupowanego asortymentu ulega zmianie. 

3. Dostawa

Elementy złączne są sprzedawane w standardowych opakowaniach firmy APROMET. Koszt opakowań jest zawarty w cenie towaru. Asortyment, ilość, termin dostawy jest realizowany na podstawie pisemnego i uzgodnionego zamówienia klienta. Dopuszcza się realizację zamówienia w częściach. Kupujący jest obciążony częścią kosztów dostawy fakturowanych razem z towarem.

4. Zamówienia.

Zgodnie z procedurami ISO zamówienia należy składać w formie pisemnej (fax, e-mail, portal internetowy), jednak dopuszcza się zamawianie produktów drogą telefoniczną. Po numery telefonów kontaktowych zapraszamy do zakładki "KONTAKT".

5. Niezgodności dostaw.

Towar otrzymany niezgodnie z zamówieniem (odnośnie asortymentu, ilości, jakości) klient ma prawo reklamować. W przypadku uwzględnienia reklamacji APROMET uzupełni lub wymieni wadliwe wyroby na wolne od wad, względnie wystawi fakturę korygującą. Firma nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie i bezpośrednie szkody, które nastąpiły z przyczyn dotyczących Kupującego, za niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie dostarczonych wyrobów. Za usługę transportową oraz jakość dostarczonej przesyłki odpowiada Spedytor i dlatego niezgodność przesyłki z dostarczonymi dokumentami należy bezwzględnie odnotować na liście przewozowym w obecności kuriera. Brak takiego zgłoszenia oznacza, że uznaje się przesyłkę za sprawdzoną i zgodną z dokumentami przesyłki. W przypadku braków w przesyłce spowodowanych jej uszkodzeniem należy sporządzić protokół reklamacyjny na druku dostarczonym przez kuriera w terminie do 5 dni od daty dostawy. Kupujący nie jest upoważniony do jakichkolwiek odliczeń od ceny zakupionego wyrobu, chyba, że wynika to z uzgodnień stron albo z uznania reklamacji.

6. Warunki zapłaty.

APROMET dokonuje co pół roku oceny współpracy z klientem w wyniku czego ustalane są indywidualne rabaty klienta oraz wysokość kredytu kupieckiego. Podstawowym sposobem płatności jest gotówka. W przypadku nawiązania dłuższej współpracy, dopuszcza się płatność przelewem, kompensatę itp. Wpływające do nas zapłaty za dostarczony wyrób są zawsze zaliczane najpierw na najstarsze zadłużenia. W przypadku nierzetelnego postępowania Kupującego, w szczególności nieterminowej płatności za dostarczone wyroby firma jest upoważniona do wstrzymania dalszych dostaw do momentu zapłaty zaległych wymaganych płatności. Może też uzależnić dalsze dostawy od przedpłat. Natomiast w przypadku zakupu wyrobów niestandardowych nasza firma uzależnia sprzedaż od przedpłaty (zaliczki). Odmowa odbioru tego towaru jest równoznaczna z utratą zaliczki (przedpłaty).

7. Zwrot towarów.

Firma APROMET zastrzega sobie prawo do jednoznacznej odmowy przyjęcia sprzedanych wyrobów. Przy incydentalnych zwrotach wyrobów lub wymianie zostaną przyjęte tylko te, które są oryginalnie zapakowane i były też właściwie magazynowane a warunki zwrotu muszą być wcześniej zaakceptowane i uzgodnione z działem sprzedaży. Zapisanie na dobro rachunku Kupującego nastąpi w wysokości wartości netto dostarczonego przez nas wyrobu pomniejszone o koszty manipulacyjne wynoszące do 40 %. Wyklucza się możliwość zwrotu lub wymiany wyrobów wykonanych na indywidualne zamówienie Kupującego, oraz tych, których wartość nie przekracza kwoty 100zł netto.

8. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

Cena: